Loading...

Disclaimer

Lezers van door ons uitgegeven documentatie en informatie verklaren zich akkoord met onderstaande disclaimer:

Risico's

U dient de door ons samengestelde documentatie niet te beschouwen als professioneel (brand-)beveiligingsadvies. Aan de door ons samengestelde en ter beschikking gestelde documentatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte documentatie en informatie zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de door u gedownloade of aan u toegezonden informatie blijven volledig voor uw eigen rekening. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons beschikbaar gestelde documentatie en informatie. U bent zelf eindverantwoordelijke voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw (brand-) veiligheid. Indien een lezer besluit om zelf opdracht te geven tot het uitvoeren van (brand-)beveiligingsmaatregelen, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief en voor eigen verantwoording en risico.

Informatie

De artikelen en rapporten worden opgesteld aan de hand van zorgvuldig onderzoek. Hoewel wij uiterste zorgvuldigheid betrachten en gebruik maken van betrouwbaar geachte bronnen kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en / of actualiteit van de gepubliceerde informatie. De artikelen en rapporten en zijn niet afgestemd op individueel veiligheidsbeleid. Lezers dienen zelf na te gaan of zij ideeën als door ons gepresenteerd als waardevol en passend beschouwen. In geval van onduidelijkheid dan wel vragen hieromtrent raden wij aan contact op te nemen met ons of met uw (brand-)beveiligingsadviseur. Wij behouden ons het recht voor om onze dienstverlening zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigingen.

Gebruik van informatie

Het is niet toegestaan om de door ons gepubliceerde informatie aan te passen, te kopiëren, verspreiden, verzenden, publiceren, vertonen, reproduceren, in licentie te geven of te verkopen. Verspreiding is wel toegestaan wanneer daartoe in het betreffende bericht of rapport toestemming is gegeven dan wel wanneer u daartoe van ons uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft verkregen. In geval van verspreiding geldt dat geen wijzigingen mogen worden aangebracht in de gepubliceerde documenten. Deze dienen volledig te zijn en te worden voorzien van bronvermelding.

Toepasselijk recht

De Nederlandse rechtbank heeft het exclusieve recht te oordelen over eventuele geschillen.

Aanmelden / afmelden nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief wordt enkel verzonden aan degenen die zich daarvoor zelf hebben aangemeld. Hiervoor geldt een opt-in systeem, waarbij u uw aanmelding zelf moet activeren. De aanmeldingen worden uitsluitend voor onze doeleinden gebruikt en zullen nimmer aan derden worden verstrekt. In ieder bericht wordt de mogelijkheid verschaft om u snel en eenvoudig uit te schrijven. Ook is het mogelijk om uit te schrijven door middel van het sturen van een mail of brief met vermelding van uw loginnaam en/of e-mailadres naar onderstaand adres:

AERTES B.V. Marie Curiestraat 55 3846 BW HARDERWIJK secretariaat@aertes.com

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Vragen

Voor vragen en opmerkingen over deze disclaimer kunt u een bericht sturen naar: secretariaat@aertes.com

We behouden ons het recht voor zonder notificatie wijzigingen in deze disclaimer aan te brengen. Wij adviseren u daarom deze disclaimer regelmatig langs te lopen. Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op: 30 oktober 2023.